Zásady ochrany osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Aukce aukcí s.r.o., IČO: 09830952, se sídlem Maltézské náměstí 474/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343109 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:

  adresa: Maltézské náměstí 474/3, 118 00 Praha 1
  e-mail: [email protected]
  telefon: 601 344 355
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Prodávajícím se rozumí osoba, která uzavřela se Správcem smlouvu o zprostředkování prodeje věci a komisi, jejímž účelem je zprostředkování uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a Prodávajícím, nebo obstarání uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a Správcem (dále jen „Prodávající“).


II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které Správce získal na základě Vaší účasti v aukci.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluvních povinností vyplývajících z Vaší účasti v aukci.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - splnění zákonné povinnosti, která se na Správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  - oprávněný zájem Správce (zejména na poskytování přímého marketingu pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - umožnění účasti v aukci podle Aukčního řádu a zprostředkování uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím nebo uzavření kupní smlouvy se Správcem podle Aukčního řádu; k tomuto účelu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zprostředkování nebo uzavření kupní smlouvy, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít,
  - zasílání obchodních sdělení a marketing.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží nebo realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem,
  - podílející se na zajištění provozu internetových stránek a portálů Správce,
  - poskytující mailingové a cloudové služby,
  - zajišťující marketingové služby; a dále
  - Prodávající.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Aukce aukcí s. r. o., Maltézské náměstí 474/3, 118 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu [email protected]
 2. Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.