Obchodní podmínky a aukční řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Aukce aukcí s.r.o., se sídlem Maltézské náměstí 474/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 098 30 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343109 (dále jen „AUKCE AUKCÍ“), formou neveřejné dražby konané prostřednictvím internetového aukčního systému (dále jen „Aukce“), organizuje a provádí prodej movitých předmětů (dále jen „Dražené předměty“ nebo jednotlivě „Dražený předmět“).
 2. Prodej Dražených předmětů může být uskutečňován rovněž na základě komisionářské smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi AUKCE AUKCÍ jakožto komisionářem a vlastníkem Dražených předmětů, který má zájem o jejich prodej jakožto komitentem (dále jen „Prodávající“). V takovém případě AUKCE AUKCÍ obstarává prodej Dražených předmětů pro Prodávajícího, přičemž práva a povinnosti z uskutečněné Aukce, zejména práva a povinnosti spojená s úplatným převodem vlastnického práva na vydražitele vznikají přímo společnosti AUKCE AUKCÍ. Je-li prodej Dražených předmětů uskutečňován na základě Smlouvy, je AUKCE AUKCÍ pověřena Prodávajícím zejména k prodeji Dražených předmětů v Aukci, k inkasu jejich příklepové ceny jakož i aukční přirážky a DPH (dále jen „Celková cena“).
 3. Aukce dle podmínek upravených tímto aukčním řádem není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Provozovatel. Provozovatelem internetového aukčního systému www.aukceaukci.cz je obchodní společnost Aukce aukcí s.r.o., se sídlem Maltézské náměstí 474/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 098 30 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343109.
 2. Internetový aukční systém. Internetový aukční systém je systém umožňující Dražitelům vydražit Dražené předměty za stanovených podmínek Aukčního řádu provozovaný na webové stránce www.aukceaukci.cz
 3. Dražitel. Dražitelem je fyzická či právnická osoba registrovaná u AUKCE AUKCÍ, která souhlasila s podmínkami uvedenými v tomto Aukčním řádu a poskytnutím a zpracováváním osobních údajů a má vážný zájem o účasti v Aukci.
 4. Vyvolávací cena. Vyvolávací cena je nejnižší možnou cenou, za kterou bude Dražený předmět nabízen k prodeji. Vyvolávací cena nezahrnuje aukční přirážku ani DPH a je vždy uvedena v českých korunách.
 5. Nabídka/příhoz. Nabídka/příhoz je peněžitá částka, učiněná Dražitelem, která převyšuje vyvolávací cenu a aktuálně nejvyšší nabídku učiněnou jiným Dražitelem alespoň o minimální příhoz, který je stanoven tabulkou minimálních příhozů.
 6. Limit. Limit je částka vyšší, než je Aktuální cena Draženého předmětu minimálního příhozu, z níž systém pak dále za Dražitele automaticky přihazuje nejnižší možnou částku tak, aby Dražitel zůstal nejvýše nabízejícím/přihazujícím, a to až do chvíle než je překročen jeho nastavený limit. 
 7. Aktuální cena. Aktuální cenou se rozumí vyvolávací cena zvýšená o učiněné příhozy. Aktuální cena nezahrnuje aukční přirážku ani DPH a je vždy uvedena v českých korunách.
 8. Dosažená cena. Dosaženou cenou se rozumí aktuální cena v okamžiku ukončení aukce.
 9. Vydražitel. Vydražitelem se stává Dražitel, který provedl v čase a termínu dané Aukce nejvyšší nabídku/příhoz na Dražený předmět.
 10. Celková cena. Celková cena je cena za Dražený předmět skládající se z dosažené ceny za Dražený předmět, aukční přirážky a DPH, přičemž DPH ve výši 21 % se vypočítává pouze z aukční přirážky
 11. Prodávající. Prodávajícím se rozumí osoba, která je vlastníkem Draženého předmětu.
 12. Kupující. Vydražitel, který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je Dražený předmět.
 13. Spotřebitel. Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

III. REGISTRACE

 1. Každá fyzická či právnická osoba, která splní podmínky uvedené v tomto aukčním řádu, se může registrovat k Aukci. Registrace Dražitelů je bezplatná a není na ni právní nárok. AUKCE AUKCÍ si vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace i bez udání důvodu.
 2. Má-li fyzická osoba zájem se zaregistrovat jako Dražitel, musí dosáhnout 18ti let a být plně svéprávná. Právnická osoba musí být zastoupena fyzickou osobou oprávněnou za ni jednat. Registrace nelze provést u osob, u kterých zvláštní zákon zakazuje nabýt Dražený předmět, u osob politicky exponovaných nebo u kterých bylo zahájeno exekuční řízení nebo bylo rozhodnuto o jejich úpadku, a to minimálně po dobu tří let od skončení insolvenčního řízení. 
 3. Registrace Dražitelů je možno provést:
  i.  online na webových stránkách AUKCE AUKCÍ: www.aukceaukci.cz
  ii.  osobně v sídle AUKCE AUKCÍ na adrese Maltézské náměstí 474/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1.
 4. Při registraci je Dražitel nebo zástupce Dražitele povinen předložit platný doklad totožnosti, v případě online registrace je Dražitel nebo zástupce Dražitele povinen jej vložit do registračního formuláře či zaslat poštou na adresu Maltézské náměstí 474/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a tento v originále následně osobně předložit v sídle Provozovatele.
 5. Online registrace. Dražitel je povinen zadat v registračním formuláři svou platnou e-mailovou adresu a zvolit si jeho osobní přístupové heslo do internetového aukčního systému Provozovatele. Dražitel odpovídá za to, že nezpřístupní žádné třetí osobě svou e-mailovou adresu a své zvolené přístupové heslo.
 6. Dražitel odpovídá za to, že jeho osobní údaje jsou pravdivé a doklad totožnosti je platný a váže se pouze k jeho osobě. Dražitel je povinen písemně oznamovat Provozovateli veškeré změny osobních údajů bez zbytečného odkladu a souhlasí s průběžnou a následnou kontrolou poskytnutých osobních údajů Provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se následně ukáže, že osobní údaje a/nebo jiné údaje týkající se Dražitele nejsou aktuální nebo platné.
 7. Poruší-li Dražitel povinnost dle předchozího odstavce, je AUKCE AUKCÍ oprávněna registrovaného Dražitele vyškrtnout ze seznamu Dražitelů, popřípadě pozastavit jeho účet v Internetovém aukčním systému či zakázat mu účastnit se aukcí.

IV. DRAŽENÉ PŘEDMĚTY

 1. Veškeré informace k Draženým předmětům nabízeným v Aukci jsou poskytovány AUKCI AUKCÍ s přihlédnutím k informacím poskytnutým Prodávajícím a po případné konzultaci s odborníky v daném oboru. Informace poskytované Dražiteli o jakémkoli Draženém předmětu písemnou formou nebo ústně včetně informací v aukčním katalogu jsou pouze informativního charakteru.
 2. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je dostupný v elektronické verzi na internetových stránkách www.aukceaukci.cz
 3. AUKCE AUKCÍ neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů týkajících se Dražených předmětů. AUKCE AUKCÍ výslovně upozorňuje, že v aukci nabízí Dražené předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto Dražené předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené, apod. což je již zohledněno v jejich ocenění. Dražené předměty technického charakteru jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předměty již použité. AUKCE AUKCÍ si vzhledem k časové prodlevě mezi vydáním aukčního katalogu a konáním samotné Aukce vyhrazuje právo opravit informace uvedené k Draženým předmětům zveřejněné v aukčním katalogu.
 4. Dražitel má možnost se se všemi Draženými předměty osobně seznámit před Aukcí v rámci tzv. předaukční výstavy, a to i za účasti svých odborných poradců, znalců atp. Předaukční výstava je zpřístupněna Dražitelům v sídle Provozovatele v okamžiku odeslání informačního e-mailu nebo zprávy, nejpozději 7 dnů před ukončením Aukce. Mimo předaukční výstavy v otevíracích hodinách Provozovatele se lze prostřednictvím e-mailových zpráv či telefonicky domluvit na konkrétní termín prohlídky.
 5. U Dražených předmětů, které jsou kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu Draženého předmětu a cena bude stanovena na základě posudku znalce. Dražitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.
  Nákup a prodej Dražených předmětů, které jsou předmětem kulturní hodnoty, se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto Dražené předměty lze vyvézt z území České republiky pouze po předložení úředního osvědčení, že Dražené předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.
 6. Dražitel bere na vědomí, že s Draženým předmětem, který je součástí sbírky nebo je jednotlivým sbírkovým předmětem zapsaným v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Reklamace týkající se funkčnosti, kvality a stavu Draženého předmětu jsou po vydražení (tj. udělení příklepu) s výjimkou dražených předmětů v původním vlastnictví AUKCE AUKCÍ vyloučeny, tzn. AUKCE AUKCÍ nemá povinnost je řešit, jelikož odpovědnost z vad nese Prodávající.
 8. Kupující může uplatnit práva z vadného plnění u Prodávajícího ve smyslu ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, avšak s přihlédnutím ke stavu Draženého předmětu uvedenému v katalogu a na základě prohlídky v rámci předaukční výstavy.
 9. Spotřebitel bere na vědomí, že o jeho právech je informován prostřednictvím prohlášení Prodávající, které je vždy součástí informace o Draženém předmětu.

V. MINIMÁLNÍ PŘÍHOZY                

 1. Minimální výše příhozů jsou stanoveny dle Aktuální ceny Draženého předmětu, a to následovně: 

  i.           100 Kč, činí-li Aktuální cena méně než 5 000 Kč,
  ii.          500 Kč, činí-li Aktuální cena alespoň 5 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč,
  iii.       1 000 Kč, činí-li Aktuální cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
  iv.       5 000 Kč, činí-li Aktuální cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,
  v.      10 000 Kč, činí-li Aktuální cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč,
  vi.     50 000 Kč, činí-li Aktuální cena alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 2 000 000 Kč,
  vii.   100 000 Kč, činí-li Aktuální cena 2 000 000 Kč a více

 2. Učinění Nabídky/příhozů/limitů představuje závaznou nabídku Dražitele k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je Dražený předmět, a to za Aktuální cenu a Dražitel se zavazuje Dražený předmět koupit v případě akceptace ze strany AUKCE AUKCÍ za cenu, která je součtem Aktuální ceny, aukční přirážky a DPH.

VI. PRŮBĚH AUKCE

 1. Dražitel, který si vybral Dražený předmět v aukci a má v úmyslu nabýt Dražený předmět do svého vlastnictví, se přihlásí prostřednictvím svého e-mailu a svého osobního přihlašovacího hesla ke svému účtu v Internetovém aukčním systému.
 2. Dražitel může činit nabídky následujícím způsobem:
  a) Příhozem: Pokud je Dražitel u daného Draženého předmětu první zájemce, draží Dražený předmět za aktuální Vyvolávací cenu a první příhoz je 0 Kč. Pokud je Dražený předmět již dražen, systém nabídne Dražiteli přihodit částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů. Dražitel může však vložit i částku vyšší, než je minimální stanovený příhoz. Před potvrzením příhozu se  systém Dražiteli ještě zeptá, zda chce opravdu přihodit danou částku. Příhoz je akceptován pouze na celé stokoruny. Příhoz je pro Dražitele závazný a zrušení příhozu je vyloučeno.
  b) Limitem: Jedná se o způsob činění nabídky zadáním částky větší, než je výše Aktuální ceny. Systém pak automaticky nabídne za Dražitele nejnižší možnou částku dle tabulky minimálních příhozů tak, aby Dražitel zůstal nejvýše nabízejícím/přihazujícím. Takto systém činí příhozy za Dražitele do doby, než je vyčerpán Limit Dražitele. Pokud je Dražitel u daného Draženého předmětu prvním a jediným zájemcem, vydraží Dražený předmět za Vyvolávací cenu. Před potvrzením limitu se systém Dražiteli ještě zeptá, zda chce opravdu zadat danou částku. Limit je akceptován pouze na celé stokoruny. Limit je pro Dražitele závazný a jeho zrušení je vyloučeno.
 3. Po skončení Aukce budou částky příhozu a limitu Draženého předmětu archivovány v databázi Internetového aukčního systému pro případnou kontrolu, kterou může Dražitel na základě žádosti vyžádat od Provozovatele.
 4. Aukce je ukončena uplynutím naplánovaného času. Bude-li však proveden příhoz na Dražený předmět během posledních 2 minut Aukce, bude naplánovaný čas ukončení prodloužen o další 2 minuty. Čas ukončení Aukce bude prodlužován podle předchozí věty tak dlouho, dokud budou činěny příhozy. Dojde-li v průběhu Aukce k technickému výpadku systému či jiným technickým problémům v Internetovém aukčním systému, prodlužuje se čas Aukce o dobu, po kterou nastal výpadek.
 5. O plánovaném technickém výpadku informuje AUKCE AUKCÍ Dražitele s 24 hodinovým předstihem prostřednictvím e-mailu na jeho a-mailovou adresu uvedenou při registraci. Dražitel bere na vědomí, že AUKCE AUKCÍ nenese odpovědnost za řádně neprovedenou Aukcí v případě technického výpadku systému.
 6. Pokud budou na Dražený předmět ve stejnou dobu podány dva stejné příhozy nebo limity, systém automaticky upřednostní příhoz/limit, který byl podán jako první, přičemž je rozhodující čas nastaveného serveru Internetového aukčního systému.
 7. Vydražitelem Draženého předmětu se stává ten Dražitel, který provede v čase a termínu dané Aukce nejvyšší Nabídku/příhoz na Dražený předmět, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Dražitelem a Prodávajícím. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se řídí výlučně tímto aukčním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené tímto aukčním řádem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vlastnické a dispoziční právo Vydražitele k Draženému předmětu přechází na Vydražitele zaplacením Celkové ceny za Dražený předmět a jeho převzetím. Jakmile Aukce skončí, je Vydražitel automaticky informován o výhře, platbě a nutnosti převzetí Draženého předmětu prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

VII. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Vydražitel, který uzavřel kupní smlouvu s AUKCE AUKCÍ, je povinen zaplatit AUKCI AUKCÍ za Dražený předmět Celkovou cenu, která je složena z Dosažené ceny a aukční přirážky ve výši 20 % vč. 21 % DPH.
 2. Celkovou cenu je Vydražitel povinen zaplatit do 7 dnů od okamžiku uzavření smlouvy příklepem či ode dne doručení výzvy Provozovatele na kontaktní e-mailovou adresu Vydražitele. 
 3. Jestliže nedojde k úhradě Celkové ceny ve stanovené lhůtě 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, vyzve AUKCE AUKCÍ písemně Vydražitele k zaplacení Celkové ceny a poskytne mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 7 dnů. V případě, že nebude Celková cena uhrazena ani po uplynutí dodatečné lhůty, má AUKCE AUKCÍ právo od smlouvy písemně odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vzniká AUKCE AUKCÍ nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 35 % Dosažené ceny. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 4. Dražený předmět, který nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, se může dražit v opakované Aukci nebo mimo Aukci.
 5. Vlastnické právo k Draženému předmětu přechází na Vydražitele úplným uhrazením Celkové ceny na účet AUKCE AUKCÍ. Dražený předmět bude Vydražiteli předán po úplném uhrazení Celkové ceny. 
 6. V případě, že Vydražitel v rozporu s tímto aukčním řádem neuhradí z jakéhokoli důvodu Celkovou cenu nebo její část, je AUKCE AUKCÍ oprávněna vymáhat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající jedné polovině Vyvolávací ceny Draženého předmětu, který Vydražitel v rámci Aukce vydražil. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 7. Aukční přirážka dle čl. VII odst. 1 tohoto aukčního řádu činí 20 % Dosažené ceny Draženého předmětu.
 8. Daň z přidané hodnoty se vypočítá z  aukční přirážky podle účinných právních předpisů.
 9. Úhrada Celkové ceny může být v souladu s tímto článkem provedena:
  i.  u částek nepřevyšujících 250 000 Kč v hotovosti při převzetí
  ii. bankovním převodem na účet AUKCE AUKCÍ vedený u České spořitelny, č. 6020303399/0800, VS Vaše dražební číslo
 10. V případě, že je Vydražitel v prodlení s úhradou Celkové ceny nebo její části či jakékoli jiné platby vůči AUKCE AUKCÍ, je Vydražitel povinen uhradit AUKCI AUKCÍ úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. PŘEVZETÍ ZAKOUPENÉHO DRAŽENÉHO PŘEDMĚTU

 1. Vydražitel je oprávněn zakoupený (vydražený a uhrazený) Dražený předmět převzít osobně v sídle AUKCE AUKCÍ v otevíracích hodinách uveřejněných na internetových stránkách AUKCE AUKCÍ na základě své identifikace a následné kontrole osobních údajů. Vydražitel může rovněž pověřit třetí osobu k převzetí Draženého předmětu, a to na základě sdělení jména, příjmení a čísla občanského průkazu/pasu. Tyto údaje je možné zaslat na e-mail [email protected], případně vyplnit po zakoupení předmětu v sekci „Doprava a platba“.
 2. Vydražitel je oprávněn písemně požádat AUKCI AUKCÍ o zaslání zakoupeného Draženého předmětu na místo určené Vydražitelem na náklady Vydražitele. Vydražitel bere na vědomí, že odpovědnost za zakoupený Dražený předmět při přepravě nese externí dopravce. Částka za zaslání Draženého předmětu pomocí přepravní služby je smluvní (obvykle 300 – 1 500 Kč), v závislosti na velikosti Draženého předmětu, jeho váhy a místa doručení. AUKCE AUKCÍ si vyhrazuje právo rozhodnout, který Dražený předmět může být doručen externím přepravcem, a kdy je nutné pouze jeho osobní převzetí.
 3. V případě, že nedojde k převzetí zakoupeného Draženého předmětu z důvodu na straně Vydražitele ve lhůtě maximálně 20 dnů ode dne převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele, je Vydražitel povinen uhradit AUKCI AUKCÍ skladné ve výši 500 Kč/den/položka.
 4. Nevyzvedne-li si Vydražitel zakoupený (vydražený a uhrazený) Dražený předmět do 60 dnů od data konání/skončení Aukce, vyzve AUKCE AUKCÍ písemně Vydražitele k vyzvednutí Draženého předmětu a poskytne mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 30 dnů. V případě, že vydražený předmět nebude ani po uplynutí dodatečné lhůty Vydražitelem převzat, má AUKCE AUKCÍ právo od smlouvy písemně odstoupit. Vydražiteli bude po odstoupení od smlouvy vrácena Celková cena za Dražený předmět zpět na účet, ze kterého byla odeslána. AUKCE AUKCÍ je po písemném odstoupení od smlouvy oprávněna Dražený předmět prodat jakémukoli jinému zájemci či ho nabídnout znovu v Aukci. V případě odstoupení od smlouvy vzniká AUKCE AUKCÍ nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 35 % Dosažené ceny. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 5. Nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení na Draženém předmětu přechází na Vydražitele okamžikem převodu vlastnického práva k Draženému předmětu na Vydražitele.

IX. VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

 1. Vývoz a dovoz některých Dražených předmětů z/do cizích zemí je právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami a právními řády ostatních států dovozu regulován a může být k němu být požadováno získání specifických formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a uhrazení poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země. AUKCE AUKCÍ ani Prodávající neposkytují Vydražiteli, ani žádné jiné třetí straně žádné záruky, prohlášení, ani nijak neručí za to, zda Dražený předmět podléhá či nepodléhá vývozním nebo dovozním omezením (vyjma omezení uvedených v čl. IV. odst. 5, 6 Aukčního řádu) či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším omezením, zákazům či požadavkům právních předpisů ČR, EU, jiných právních předpisů, mezinárodních smluv či právních řádů ostatních států dovozu, které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní.
 2. AUKCE AUKCÍ neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem Dražených předmětů Prodávajícím, Vydražiteli či třetím osobám vzniknout.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento aukční řád je pro všechny osoby účastněné na Aukci, tj. Dražitele, Vydražitele a jejich zástupce, závazný a svojí účastí na Aukci se ho tyto osoby zavazují bez výjimek a výhrad dodržovat.
 2. Každý účastník aukce, tj. Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci, jsou povinni se s aukčním řádem podrobně seznámit.
 3. Dražitel, Vydražitel a jejich zástupci souhlasí s tím, že k urovnání všech případných sporů spojených s Aukcí jsou příslušné soudy České republiky.
 4. Právní vztahy mezi AUKCE AUKCÍ, Dražitelem, Vydražitelem a jejich zástupci se řídí právní řádem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení a Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 5. AUKCE AUKCÍ není povinna hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí Draženého předmětu.
 6. Pokud Prodávající jakožto původní vlastník Draženého předmětu zatají AUKCE AUKCÍ vadu tohoto Draženého předmětu (či jiného předmětu, který poskytl AUKCE AUKCÍ za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto Draženého předmětu (či jiného předmětu, který poskytl AUKCE AUKCÍ za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po Aukci, odpovědnost v plné výši nese Prodávající.
 7. Tento aukční řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.2.2021.