Autoři a ceny

Vladislav Mirvald

(1921 - 2003)
Sledovat

Narodil se 3. srpna 1921 v Záleží u Mostu a zemřel 19. dubna 2003 v Lounech. Byl český výtvarník, pedagog a fotograf. V roce 1941 absolvoval lounské gymnázium. Poté studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidického a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geometrie a modelování. Později studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Po studiích se do Loun vrátil jako profesor výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie. Východiskem jeho zaměření bylo poznání a praktické ověřování kubistické analýzy, její přehodnocení do autonomní struktury díla – první pozoruhodný konvolut kubistických kreseb z roku 1941 zaujme polaritou černé a bílé i diferencováním ploch kresebnými texturami. Kubistická praxe, k níž patří i malby a reliéfy, byla během studia postupně střídána soustředěním se na realistickou krajinomalbu, která se asi od roku 1954 proměnila v subjektivní, expresívní vodní krajiny. V roce 1961 začaly vznikat kaňkáže, jak je sám autor nazýval. Byly to kresby tuší na namočeném nebo tenkou vrstvičkou vody pokrytém papíře. Vztah řádu a náhody se stal tématem díla. Rok 1963 byl určujícím pro celé další jeho dílo, začal užívat rýsování, tématem se stala konstrukce, určující vztahy mezi geometricky vymezenými plochami, konstantou je jejich formování z černých a bílých plošek. V letech 1966 – 1967 začal zkoumat kruhové struktury, z nichž se odvíjejí cylindrické aperspektivy a cylindrická moiré, později pak undulační válce.
Vladislav Mirvald byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné generace 60. let.